Greencraft Coven Archania

HEKSENTRADITIES

Het Boek der Schaduwen en het Boek der Wet.

Wicca is geen openbaringsreligie en heeft dus ook geen "Heilig Schrift".Het Boek der Schaduwen en het Boek der Wet die men traditioneel met de hand overschrijft moeten dan ook niet gezien worden als een soort "Bijbel".Het is 1 der dingen die men in ere houdt omwille van de traditie. Het Boek der Schaduwen is hoofdzakelijk een samenvatting van de sabbat-, esbat- en inwijdingsscenario’s zoals ze ons overgeleverd werden. Historisch bewijsbaar gaan ze minstens terug tot Gerald Gardner en Alex Sanders. In Greencraft vormen bijvoorbeeld de teksten uit dit boek die over de inwijdingen gaan de kern van waaruit we onze eigen inwijdingstraditie ontwikkeld hebben. Alle Greencraft covens volgen deze Greencraft inwijdingstraditie van vier inwijdingen en drie graden. De teksten in het Boek der Schaduwen die over de sabbats gaan zijn bijzonder summier en ook hiervoor hebben we onze eigen traditie ontwikkeld. Elke coven is echter autonoom en ontwikkelt in de loop der tijd zijn eigen specifieke teksten voor sabbats en esbats. Het Greencraft Boek der Schaduwen is het Alexandrijnse Boek der Schaduwen uitgebreid met een hoofdstuk dat specifiek is voor Greencraft. De “wetten” uit het Boek der Wet zijn een verzameling voorschriften die omwille van de traditie overgeschreven worden maar waarvoor er geen enkele nalevingsplicht bestaat. Net zoals in de andere Wicca tradities bestaan er ook in Greencraft verschillende opvattingen omtrent de oorsprong van deze voorschriften: sommigen denken dat ze door Gardner bedacht werden, anderen denken dat ze mogelijks ouder zijn; sommigen denken dat ze nutteloos zijn, anderen denken dat men er toch af en toe inspiratie in kan vinden. Dit kan verwarrend lijken maar benadrukt gewoon het feit dat Wicca geen dogmatische religie is. Zoals elke Wicca traditie ruimte laat voor de individuele ontplooing van de covens, laat de coven ruimte voor de individuele ontplooiing van de leden, maar biedt ook de mogelijkheid om in groep de krachten te bundelen. Covens worden meestal geleid door een Hogepriesteres en een Hogepriester, die niet noodzakelijk een koppel moeten zijn en onafhankelijk van hun sexuele voorkeur.

 

Alexandrijnen en Gardnerianen.

Historisch zijn de twee belangrijkste Wicca tradities de Gardnerianen en de Alexandrijnen. De Alexandrijnen stammen af van de coven van Alex Sanders en Maxine Morris. Alex zelf heeft steeds beweerd een “erfheks” te zijn maar werd tevens ingewijd in de drie graden van de Gardneriaanse Wicca. Gardnerianen stammen af van de coven van Gerald Gardner en Doreen Valiente. Gardner heeft altijd volgehouden dat hij zelf ingewijd werd in een bestaande coven in de New Forest die aan het uitsterven was. Oorspronkelijk waren er een aantal typische verschillen tussen Alexandrijnen en Gardnerianen. Zo werden in de coven van Alex en Maxine vaak de tweede en derde graadsinwijding tot een geheel gecombineerd. Dit gebeurde voornamelijk omdat het vaak ging om mensen die grote afstanden moesten afleggen en de covenbijeenkomsten niet op een regelmatige basis konden bijwonen. In de eerste Gardneriaanse covens ontstond dan weer een gebruik waarbij een tweede graads koppel dat een coven leidde zelf moest uitmaken of ze het nodig vonden om elkaar een derde graadsinwijding te geven. Even leek het erop of beide tradities zouden evolueren van een drie graden systeem naar een “in de praktijk” twee graden systeem. Verder lag in Gardneriaanse covens de nadruk op “praktisch” magisch werk en werd er veel gezongen en gedanst terwijl in Alexandrijnse covens de opleiding erg belangrijk was en de magie veel meer ceremonieel en kabbalistisch. Dit uiteendrijven van beide tradities is echter niet alleen gestopt maar zelf omgekeerd en tegenwoordig zijn de verschillen tussen covens in dezelfde traditie soms groter dan de verschillen tussen de tradities. Beide tradities hechten tegenwoordig belang aan een goede opleiding, erkennen de drie graden als aparte inwijdingsmomenten en gebruiken zang (chant) en dans als ritueel magische techniek. Bovendien kent men in veel covens van beide tradities het begrip “neofiet”. De persoon die ongetwijfeld de grootste bijdrage geleverd heeft om beide tradities te “verzoenen” is Vivianne Crowley die in beide tradities ingewijd is, een aantal uitstekende boeken over Wicca op haar naam heeft en aan de basis ligt van een jaarlijkse internationale bijeenkomst van covens uit beide tradities.

 De Greencraft Traditional Craft Wicca.

Greencraft is gebaseerd op de Alexandrijnse traditie en is ontstaan uit de coven Corona Borealis van Hera en Arghuicha. Greencraft verenigt een aantal covens in Vlaanderen, Nederland en de Verenigde Staten. Hoewel ook Greencraft-covens autonoom zijn, worden samenwerking en wederzijds bezoek sterk aangemoedigd. De Sabbats zijn gelegenheden bij uitstek waarbij verschillende covens elkaar kunnen ontmoeten om die samen te vieren. Ook is er één maal per jaar een Greencraft Conventie waarbij alle Greencraft covens elkaar ontmoeten voor rituelen, workshops en gezellig samenzijn. Greencraft is verder verbonden met de Sacred Well die een erkende religie is in de Verenigde Staten en waarvan de clerus een Greencraft opleiding volgt. Greencraft streeft er ook naar, om de band die ons verbindt met de andere kinderen van Moeder Aarde, waarmee we deze planeet delen, niet enkel met lippendienst te vereren, maar daadwerkelijk te ervaren. Voor de namen van goden en godinnen probeert men zich in Greencraft te laten inspireren door ons Keltisch verleden en de sporen van de Noords-Germaanse religie die nog in onze tradities, folklore en gebruiken terug te vinden zijn. Maar ook het Griekse, Romeinse en Egyptische pantheon komen er aan bod. Greencraft, zoals het door Hera en Arghuicha ontwikkeld werd, gebruikt een Keltische Bomenkalender en een Keltische Levensboom en een eigen Keltische Tarot waarin Bomen, Machtsdieren, Goden en Godinnen allen hun plaats vinden. Tot de oorspronkelijke leden van Corona Borealis hoorden ook Gayomard en Odinda van de Tuatha De Danann en Taniquetil en Itarilde uit de Elfen traditie (die voor sommige rituele teksten één van de Tolkien-talen gebruiken). In het Greencraft lesmateriaal vindt men dan ook elementen uit deze beide tradities terug.

 

Dianics, Faeries, Reclaiming en solitairen.

De opkomst van de Wicca en de vrouwen emanipatie beweging verliepen historisch synchroon en hebben elkaar wederzijds beinvloed In de Wicca vonden veel vrouwen een religie waar het respect en de eerbied voor het goddelijke in de vrouw centraal stonden en zelfs iets meer beklemtoond werden dan het mannelijk aspect van het goddelijke (wat ook wel mocht na meer dan 2000 jaar triomfalistisch patriarchaat). Ook het feit dat in de Wicca het priesterschap van de vrouw vanzelfsprekend is, was belangrijk. Vele vrouwen die langs deze weg tot de Wicca kwamen en aktief waren in de vrouwenbeweging werkten in covenverband liever samen met andere vrouwen en zo ontstonden covens die alleen uit vrouwen bestonden (los van sexuele voorkeur). Deze covens noemden zich “dianics”. Van de weeromstuit ontstonden dan weer groepen van uitsluitend of voornamelijk homofiele mannen die zich “faeries” noemden. Er ontstonden ook groepen die “aktief” en als groep politieke standpunten wilden uitdragen en daaruit stichtte Starhawk de reclaiming beweging. Onder invloed van de boeken van Scott Cunningham en de boeken van Marianne Green kwamen er ook meer en meer solitaire beoefenaars, hetzij omdat ze geen coven vonden, hetzij omdat ze liever niet in een groep werkten.

Waar Wicca niets mee te maken heeft, maar soms mee verward wordt: Luciferianen en Satanisten.

  Hoewel Wicca niets met deze beide bewegingen uit te staan heeft, ontstaat er bij leken soms enige verwarring omdat ook bij Luciferianen en Satanisten het pentagram een belangrijk symbool is. Het is belangrijk om weten dat iemand die een pentagram als sieraad draagt mogelijks een Wicca, een Luciferiaan, een Satanist of iemand die het pentagram een mooi symbool vindt kan zijn. In Frankrijk is de kans op verwarring nog groter omdat daar een kleine beweging ontstond van mensen die zich “Wicca” noemden maar hoofdzakelijk Luciferiaans werkten. Luciferianen die Lucifer vereren als “Lichtbrenger”, wat ook de betekenis van de naam is in het Latijn, noemen zich soms ten onrechte Wicca. Satanisme, een religie die gesticht werd door Anton La Vey in de Verenigde Staten, sluit vrij dicht bij het Luciferianisme aan maar werkt nog meer systematisch met kristelijke omkeringen, zoals Latijnse kristelijke gebeden die achterstevoren opgezegd worden, een kruisbeeld wat ondersteboven opgehangen wordt enz. Maar niet allen symbolen maar ook kristelijke principes worden omgekeerd en “mededogen met de zwakkere” wordt bijvoorbeeld vervangen door “bewondering voor de sterke”.

Wicca distantieert zich zeer duidelijk van elke verering van een 'anti-christus', bloedoffers, dierenoffers, mensenoffers en boosaardige rituelen. Wicca is tevens een religie die zichzelf niet als het eigendom van één bepaalde ethnische groep beschouwt en aan elk individu vrijelijk het recht toekent zijn pad te kiezen los van de ethnische groep waartoe men meent te behoren. In Wicca staat de polariteit tussen het mannelijke en het vrouwelijke zowel op vlak van het goddelijke als op het menselijke vlak, als in de gehele natuur om ons heen, centraal, en werkt inspirerend en bevrijdend zowel voor mannen als voor vrouwen.